Algemene voorwaarden - afrekenen - Dutch Tea Maestro
Zelf thee samenstellen     Hoge kwaliteit     Gratis verzending vanaf 45 ,-     Binnen 24 uur verzonden     14 dagen retourrecht

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Dutch Tea Maestro (de Voorwaarden). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten (Diensten) die wij leveren via de webshop op onze
website www.dutchteamaestro.com (de Website). Via onze webshop verkopen wij theepakketten en andere thee gerelateerde producten. Wij bieden onze Diensten aan
onder de voorwaarde dat onze Klanten deze Voorwaarden accepteren.

1. Definities
1.1 Dutch Tea Maestro: Dutch Tea Maestro, gevestigd aan de Helftheuvelweg 11, 5222 AV te ‘s-Hertogenbosch. Dutch Tea Maestro is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 71110208. In deze Voorwaarden verwijzen wij ook naar Dutch Tea Maestro als “we” en “ons“.
1.2 Website: onze website waarop we onze diensten aanbieden: www.dutchteamaestro.com.
1.3 Diensten: de diensten die wij aanbieden via onze webshop, namelijk het leveren van theepakketten en andere thee gerelateerd producten.
1.4 Klanten: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via onze Website een bestelling plaatst en waarmee wij op basis van deze Voorwaarden een overeenkomst aangaan (de
Overeenkomst). Naar jou als klant verwijzen we in deze Voorwaarden ook als “jij” en “jouw“.

2. Tarieven en betaling
2.1 Alle totaalprijzen van onze producten staan vermeld op de Website. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2.2 Wij kunnen de prijzen van onze producten wijzigen, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting of een prijsverhoging bij de fabrikant/leverancier. Een prijswijziging heeft geen
invloed op de prijs van reeds geplaatste bestellingen.
2.3 Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Als na het plaatsen van een bestelling de prijs hoger blijkt te zijn voor de Klant, dan mag de Klant de bestelling
annuleren.
2.4 Alle betalingen voor bestellingen geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.5 Klanten kunnen op onze Website betalen met iDEal. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van Mollie B.V.
2.6 De verzendkosten komen voor rekening van de Klant.

3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen offertes van Dutch Tea Maestro zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de Klant.
3.2 Aanbiedingen offertes gelden slechts voor de specifiek omschreven situatie en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.3 Mondelinge toezeggingen van Dutch Tea Maestro en aanvullingen en andere wijzigingen op de aanbieding of offerte zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Dutch Tea Maestro zijn
bevestigd.
3.4 Dutch Tea Maestro kan niet aan een aanbieding worden gehouden, indien de Klant wist of behoorde te weten dat de aanbieding of enig onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving
bevatte.

4. Levering
4.1 Wij leveren je bestelling af op het adres dat je bij de bestelling aan ons hebt opgegeven.
4.2 Het is niet mogelijk het adres te wijzigen nadat wij de bestelling hebben verzonden.
4.3 PostNL, DHL en DPD verzorgen de distributie van de bestellingen.
4.4 De Klant ontvangt van ons een track and trace code waarmee de bestelling gevolgd kan worden.
4.5 Wij doen ons best om bestellingen binnen 2 werkdagen te leveren. We garanderen dat de Klant de bestelling in ieder geval binnen 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Als
dit onverhoopt niet lukt, dan kan de Klant de bestelling kosteloos annuleren.
4.6 Indien de levering van een bestelling vertraagd is, zullen wij de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
4.7 Dutch Tea Maestro heeft aan haar leveringsplicht voldaan indien de bestelling op het afleveradres aan de Klant is aangeboden. Het rapport van de vervoerder dient hierbij als bewijs voor het
aanbod van levering.

5. Herroeping en retourneren
5.1 De Klant heeft het recht de bestelling binnen 14 (veertien) dagen te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag dat de Klant de bestelling heeft ontvangen.
5.2 Bestellingen kunnen herroepen worden via het retourformulier op de website
of door een email te sturen naar service@dutchteamaestro.com.
5.3 Tijdens de herroepingstermijn van 14 dagen dient de Klant zorgvuldig met het geleverde product en de verpakking om te gaan. De Klant mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover
dit nodig is om te bepalen of de Klant het product wil houden.
5.4 Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten:
5.4.1 Producten die wij individueel verzoek handmatig hebben samengesteld en dus niet als standaardproduct verkrijgbaar zijn op de Website;
5.4.2 Producten die zijn verzegeld en om reden van gezondheid en/of hygiene niet geschikt zijn om, na het verbreken van de verzegeling, te worden teruggezonden (bijvoorbeeld: geopende
theepakketten).
5.5 De Klant dient het product bij herroeping binnen 14 dagen terug te sturen. De Klant dient te kunnen aantonen dat de bestelling binnen deze termijn is teruggestuurd, bijvoorbeeld via een
bewijs van postaflevering. De kosten voor retour komen voor rekening van de Klant.
5.6 Na ontvangst van het geretourneerde product zullen wij het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen terugstorten aan de Klant.
5.7 Dutch Tea Maestro behoudt het recht om geretourneerde bestellingen (gedeeltelijk) te weigeren indien er een duidelijk en aanwijsbaar vermoeden bestaat dat de Klant het product reeds heeft
gebruikt of geopend anders dan toegestaan zoals genoemd in artikel 5.4, het product zoals in artikel 5.4.1 betreft of indien de Klant de verzegeling van het product zoals omschreven in artikel
5.4.2 heeft verbroken.
5.8 Als Dutch Tea Maestro van mening is dat de geretourneerde producten schade hebben opgelopen door een handeling of nalatigheid van de Klant, dan stelt Dutch Tea Maestro de Klant hiervan
schriftelijk op de hoogte. Dutch Tea Maestro behoudt zich dan het recht om de waardevermindering van het product in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag aan de Klant.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Dutch Tea Maestro is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van een product. Dit geldt niet voor schade die is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste
roekeloosheid aan onze kant.
6.2 Indien Dutch Tea Maestro voor enige schade aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid beperkt worden tot het bedrag dat de Klant voor de bestelling heeft betaald.
6.3 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Dutch Tea Maestro verder beperken dan toegestaan bij wet.

7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht kan Dutch Tea Maestro de overeenkomst tijdelijk opschorten, zonder verplicht te zijn tot schadevergoeding.
7.2 Onder overmacht worden omstandigheden buiten de macht van Dutch Tea Maestro verstaan, waardoor uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is.
7.3 In geval van overmacht mogen zowel Dutch Tea Maestro als de Klant de overeenkomst ontbinden, zonder verplicht te zijn tot het betalen van een schadevergoeding. Bij ontbinding door overmacht
zal Dutch Tea Maestro de reeds door de Klant betaalde bedragen terugbetalen.
7.4 Indien Dutch Tea Maestro op het moment dat de overmacht ontstaat al een deel van haar verplichtingen heeft voldaan, bijvoorbeeld omdat een deel van de bestelling al is verstuurd en/of
geleverd, dan hoeft Dutch Tea Maestro de kosten over het reeds nagekomen deel niet terug te betalen aan de Klant, indien dit deel zelfstandige waarde heeft.

8. Privacy
Wij verweken persoonsgegevens van onze Klanten. Wij doen dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie kun je onze Privacy Policy raadplegen.

9. Overig
9.1 Als wij (delen van) deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van ons recht om deze Voorwaarden op een later tijdstip of tegenover een andere Klant wel af te
dwingen.
9.2 De Klant kan zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden en de overeenkomst niet overdragen aan een derde, zonder dat wij daar vooraf schriftelijk toestemming voor hebben
gegeven.
9.3 Dutch Tea Maestro heeft het recht om deze Voorwaarden te wijzigen. Indien de Voorwaarden tijdens de duur van de overeenkomst worden gewijzigd heeft de Klant het recht de wijzigingen te
weigeren of om de overeenkomst te ontbinden, indien het een wijziging met ingrijpende gevolgen voor de Klant betreft. Dutch Tea Maestro zal de Klanten de gewijzigde Voorwaarden toesturen.
9.4 Afspraken tussen Dutch Tea Maestro en de Klant nadat de overeenkomst is aangegaan zijn slechts van toepassing als Dutch Tea Maestro deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.
9.5 Als een bepaling uit deze Voorwaarden niet, vernietigbaar, onrechtmatig of op andere wijze niet afdwingbaar is, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige
bepalingen van deze Voorwaarden. Het ongeldige en/of onafdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de vervangen
bepaling.

10. Klachtenregeling
10.1 Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, dan horen wij dit graag. We vragen je de klacht zo snel mogelijk en zo volledig modelijk omschreven te sturen naar
service@dutchteamaestro.com. We zullen jouw klacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen behandelen.
10.2 Indien we na onderling overleg niet tot een oplossing van jouw klacht kunnen komen, kun je jouw klacht binnen 12 maanden indienen bij de geschillencommissie via het online platform van de
Europese Commissie via deze link: formulier Onlinegeschillenbeslechting.
Het geschil zal dan online worden afgehandeld.

11. Toepasselijk recht en rechter
11.1 Op de Voorwaarden en de overeenkomst met onze Klanten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen tussen Dutch Tea Maestro en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zeeland-West-Brabant, tenzij een andere rechter op
basis van dwingend toepasselijk recht bevoegd is.

Dutch Tea Maestro
Postadres:
Helftheuvelweg 11
5222 AV ‘s-Hertogenbosch
Email: info@dutchteamaestro.com
Telefoon: +31 (0)73 8518245
Website: www.dutchteamaestro.com
KVK-nummer: 71110208
BTW-nummer: NL001897478B09
Bankrekening: NL10RABO0328714348

 

Let op: alle bestellingen geplaatst vanaf dinsdag 23 april na 20:00 uur worden verstuurd op maandag 29 april.

Mocht je niet kunnen wachten? Plaats je bestelling dan via Bol.com - een deel van ons assortiment kan door Bol de volgende dag geleverd worden.
Excuses voor het ongemak.


Naar de shop »